S K O L A S

B I B L I O T Ē K A

 

Daugavpils 17. vidusskolas bibliotēka ir reģistrēta Bibliotēku  reģistrā 2003.gada 10. novembrī ar Nr.BLB0143.

Bibliotēkas galvenie uzdevumi:

 • nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai;

 • attīstīt skolēnu informācijas atrašanas, iegūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes;

 • veicināt skolēnu patstāvīgās mācīšanās iemaņu veidošanos;

 • īstenot skolēnu lasīšanas veicināšanas programmas un projektus;

 • atbalstīt skolotājus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā.

 

Skolas bibliotēkas struktūra:

-         abonements,

-         lasītava,

-         mācību grāmatu krātuve.

 

Lietotājiem bibliotēkā ir:

 • uzziņu literatūra - enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas;

 • mācību grāmatas;

 • daiļliteratūra;

 • internets;

 • novadpētniecības materiāli;

 • audiovizuālie dokumenti - diski, kasetes;

 • karjeras izglītības materiāli;

 • katalogi, kartotēkas.

 

Izglītojamo ērtībām lasītava ir atbilstoši tehnoloģiski aprīkota: 7 datori ar INTERNET pieslēgumu, datorprogrammas, elektroniskais LIIS katalogs, printeris, kopēšanas iekārtas, CD-ROM  rakstiekārtas u.c. - šeit lietotāji var printēt un nokopēt sev nepieciešamos materiālus.

Ceļvedis informācijās meklēšanai internetā

 

Bibliotēkas grāmatu fonds ir 21198 grāmatas, tai skaitā 15721 mācību grāmatas.

Daugavpils 17. vidusskolas izglītības programmu īstenošanai izmantojamās mācību literatūras sarakstus var redzēt šeit:

Mācību literatūra 2017./2018., 2018./2019., 2019./2020. m.g.

 

 

Bibliotekāre Gaļina Beļavska

Bibliotekāre Gaļina Beļavska
 

Bibliotēkas lietošanas kārtība.

1.Vispārīgā kārtība.

1.1. Daugavpils 17. vidusskolas bibliotēkas lietošanas kārtība reglamentē Daugavpils 17. vidusskolas bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem.
1.2. Daugavpils 17. vidusskolas bibliotēkas lietošanas kārtība stājas spēkā ar tās apstiprināšanas dienu.
1.3. Bibliotēkas darbības juridiskais pamats ir Latvijas Republikas likumi un citi spēkā esošie normatīvie akti, bibliotēkas reglaments un bibliotēkas lietošanas kārtība.
1.4. Bibliotēka veic Daugavpils 17. vidusskolas skolēnu, mācību spēku un darbinieku bibliotekāro un bibliogrāfisko apkalpošanu.

 

2.Bibliotēkas lietotāju reģistrācijas kārtība.

2.1. Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas kārtību.
2.2. Mainot uzvārdu, klasi, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo bibliotēkai kārtējā apmeklēšanas reizē.
2.3. Beidzot mācības vai darba attiecības, lietotājam jānodod visa bibliotēkā saņemtā literatūra.

 

3.Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība.

3.1. Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi ir bezmaksas.
3.2. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi:

3.2.1. bibliotēkas grāmatu un citu izdevumu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā;
3.2.2. lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana;
3.2.3. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
3.2.4. bibliotēkas un literatūras popularizēšanas pasākumi.

3.3. Lietotājam ir jāievēro saņemto izdevumu lietošanas termiņš. Bibliotēkas izsniegto grāmatu lietošanas termiņš 1.- 4.klašu skolēniem ir 10 dienas, 5.- 9.klašu skolēniem ir 15 dienas. Grāmatas, pēc kurām ir liels pieprasījums, izsniedz uz īsāku termiņu. Mācību grāmatas izsniedz uz mācību gadu.
3.4. Lietotājiem līdznešanai izsniedz ne vairāk kā 5 grāmatas.
3.5. Lietotājs no jauna var saņemt iespieddarbus tikai tad, kad ir atnesis atpakaļ saņemtos, kuru lietošanas termiņš ir beidzies. To iespējams pagarināt, ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi lietotāji.
3.6. Jaunākos žurnālus, laikrakstus, uzziņu literatūru, reto un bieži pieprasīto izdevumu vienīgos eksemplārus, kas ir lasītavas fondā, uz mājām neizsniedz.

 

4.Bibliotēkas lietotāja tiesības.

4.1. Izmantot bibliotēkas krājumu, informācijas meklētājsistēmas un datu bāzes.
4.2. Saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas krājuma sastāvu.
4.3. Saņemt lasīšanai iespieddarbus no bibliotēkas krājuma.
4.4. Piedalīties bibliotēkas sabiedriskajā dzīvē.

 

5.Bibliotēkas lietotāju pienākumi.

5.1. Jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas kārtību un jāievēro tā.
5.2. Saudzīgi jāizturas pret saņemtajiem iespieddarbiem, tajos nedrīkst izdarīt nekādas atzīmes un svītrojumus, locīt vai izplēst lapas. Par pamanītajiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram. Saņemtās mācību grāmatas obligāti jāapvāko.
5.3. Lietotājs nedrīkst izņemt no bibliotēkas katalogiem un kartotēkām kartītes, bojāt inventāru un iekārtas vai nodarīt citus materiālus zaudējumus bibliotēkai.
5.4. Lietotājs nedrīkst iznest no bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra.
5.5. Lietotājam nozaudētos vai sabojātos bibliotēkas izdevumus (neatkarīgi no tā vai tas ir noticis apzināti vai nejauši) jāaizstāj ar identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem.
5.6. Bibliotēkā jāievēro kārtība un klusums. Lietotājiem, kuri neievēro bibliotēkas lietošanas kārtību, traucē darbu citiem apmeklētājiem vai bibliotēkas darbiniekiem, tiek liegts turpmāk izmantot bibliotēkas pakalpojumus.

 

Laipni lūdzam apmeklēt mūsu bibliotēku!