PuMPuRS  Ieguldījums nākotnē.

Individuālais atbalsts skolēniem turpināsies!

Daugavpils 17. vidusskola turpina piedalīties Eiropas Sociālā fonda projektā "PuMPuRS"- skolēnu priekšlaicīgas  mācību pārtraukšanas  mazināšanai. 2. semestrī projektā strādā 8 pedagogi un 16 skolēni (no 2. līdz 9. klasei). Šajā mācību gadā mūsu projektā sāka piedalīties sākumskolas skolēni. Kā parādīja darbs 1. semestrī visaktīvākie bija 2. un 3. klases bērni. Viņi rūpīgi apmeklēja visas konsultācijas, jo viņiem ir visaugstākā mācīšanās motivācija. Visi projekta skolēni var saņemt konsultācijas latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā un matemātikā. Strādājot individuāli ar skolotāju, visiem ir laba iespēja saņemt atbalstu, paskaidrojumus mājas darbu izpildē, arī iespēja sagatavoties pārbaudes darbiem. Visbiežāk izmantotais atbalsta veids ir psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas. Tā ir laba iespēja palīdzēt skolēniem, kuriem ir personīgas grūtības mācību satura apguvē, saskarsmē, kā arī ir uzvedības problēmas. Projekta ietvaros turpinās pastāvīga sadarbība ar klases audzinātāju, ar skolēna ģimeni, ar skolas administrāciju un atbalsta personālu.

Visi vecāki (kuriem nav vienaldzīgi bērnu mācību rezultāti) atbalsta bērnu dalību projektā, jo projekts palīdz paaugstināt mācīšanās motivāciju, uzlabot skolēna labsajūtu skolā un ģimenē. Ārkārtējās situācijas laikā dažas klases vai daži skolēni mācās attālināti. Viņi arī saņem konsultācijas projekta ietvaros, lai varētu turpināt dalību mācību procesā. Tas ne vienmēr ir viegli, bet mēs cenšamies atbalstīt visus bērnus. Lielākā skolēnu daļa pozitīvi vērtē dalību projektā un vēlas turpināt saņemt skolotāju konsultantu atbalstu, jo strādājot individuāli tika sasniegta skolēna un skolotāja labākā savstarpējā komunikācija, sadarbība, kā arī mainās skolēna attieksme pret mācību priekšmetu. 1. semestris ir beidzies, 2. semestrī mēs arī turpināsim atbalstīt visus "pumpuriņus". Paldies visiem par 1. semestra paveikto darbu, par sapratni un atsaucību. Lai visiem veicās 2. semestrī!

18.01.2022. 

Direktora vietniece O.Ivanova

 

Individuālais atbalsts skolēniem ir nepieciešams!

 Sākas jauns mācību gads un mēs turpinām (jau ceturto gadu) piedalīties projektā "PuMPuRS". Projekts turpināsies līdz 31.12.2023.g., lai palīdzētu samazināt to skolēnu skaitu, kuri pirms laika pārtrauc mācības. Augusta sākumā skolas projekta koordinatores O. Ivanova un J. Šimane piedalījās JKVD īstenotā projekta "PuMPuRS" tiešsaites reģionālajā konference "Skola. Vecāki. Bērni." Konferences mērķis - pievērst uzmanību savstarpējai sadarbības veicināšanai ar vecākiem un personīgajai labizjūtai strādājot ar skolēniem, kuriem identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski. Skolu un vecākus vieno bērni, un tieši skolas sadarbība ar ģimeni var novērst skolēna risku pamest mācības. Riski var skart izglītojamos ikvienā ģimenē. Covid-19 pandēmijas laikā vēl asāk iezīmējās vecāku un pedagogu sadarbības aktualitāte, ir jāmeklē mūsdienīgas sadarbības formas, kas ilgtermiņā veidotu draudzīgu un atbalstošu vidi bērniem.   

Ko mēs gaidām no šī mācību gada?

Individuāla palīdzība konsultācijās būs ļoti aktuāla, jo pagājušais mācību gads bija ļoti sarežģīts un grūts. Mācības mājās rosina daudz saskarsmes problēmu ģimenēs. Šobrīd projekts reāli ir tas,  kas palīdz tikt galā ar pandēmijas izaicinājumiem, jo ne visi skolēni prot strādāt patstāvīgi. Šogad konsultatīvo atbalstu sniegs 6 priekšmetu skolotāji, sociālais pedagogs, skolas psihologs  un konsultatīvo atbalstu saņems 16 skolēni no 2.-9.klasēm. Strādāt ar skolēniem individuāli nav viegli, bet galvenais princips "Vispirms radi labsajūtu, un tad vadi nodarbību". Tas vienmēr palīdz izveidot savstarpējo komunikāciju, pieņemt vienam otru, veidot atbalstošas savstarpējās attiecības.

Mūsu skolotāju un atbalsta personāla komanda turpinās realizēt individuālu pieeju ikvienam projekta dalībniekam un ceram, ka šī sadarbība palīdzēs skolēniem mācībās un ietekmēs sociāli emocionālo klimatu saskarsmē. Būsim vērīgi un toleranti pret sevi un kolēģiem, pret bērniem un vecākiem. Visiem darbīgu un sekmīgu mācību gadu!

 

04.10.2021.

Direktora vietniece: O. Ivanova

 

 

 

Mēs turpināsim atbalstīt skolēnus!

Daugavpils 17. vidusskola turpina piedalīties Eiropas Sociālā fonda projektā "PuMPuRs"- skolēnu priekšlaicīgas  mācību pārtraukšanas  mazināšanai. Individuālo atbalstu ārpus mācību stundām saņem skolēni, kuriem ir grūtības mācību satura apguvē, saskarsmē, kā arī ir uzvedības problēmas, un kuriem ir  risks nepabeigt skolu. Mūsu skolēni var saņemt arī psiholoģisko
un sociālo atbalstu. Visi vecāki ir pateicības pilni par palīdzību bērniem.

Šajā mācību gadā projekta ietvaros tika organizēti dažādi kursi skolotājiem. Rudens brīvdienas laikā 25 skolotāji  piedalījās apmācības kursos "Pedagoga kompetence un efektivitāte mūsdienu pedagoģiskajā realitātē". Mūsu skolotājiem bija iespēja paaugstināt savu profesionālo kompetenci un saņemt apliecības. Decembrī 4 skolotāji piedalījās supervīzījā ar mērķi pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas risku identificēšanā, paaugstināt pedagogu pašefektivitāti darbā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem pakļautajiem izglītojamiem, kā arī veicināt pedagogu prasmi apzināties savus resursus, lai mazinātu izdegšanas sindroma risku. Skolas projekta koordinators O. Ivanova piedalījās IKVD organizētajā pašvaldības online darbnīcā, kur varēja iepazīties ar citu skolu pieredzi un apspriest esošas problēmas.

Katrs mācību gads projektā atšķiras no iepriekšējā. Šis gads ir īpaši sarežģīts sakarā ar Covid-19 apstākļiem. Ne visi skolēni prot strādāt attālināti: dažiem trūkst motivācijas, dažiem trūkst digitālo prasmju strādājot patstāvīgi, dažiem trūkst atbalsta mājās, jo vecāki ir arī saspringti ar pašreizējo situāciju. Tāpēc mūsu skolotāji turpina sniegt individuālās konsultācijas, lai palīdzētu skolēniem apgūt mācību vielu, risināt saskarsmes problēmas ģimenē. Šodien daudziem mūsu skolēniem ir ļoti vajadzīgs emocionālais atbalsts, vienkārši konsultācijas sākumā pajautāt "Kā tev klājās? Kā tu jūties mājās? Vai visi ir veseli ģimenē?"

1. semestris ir beidzies, 2. semesrī mēs arī turpināsim atbalstīt visus "pumpuriņus". Paldies visiem par paveikto darbu, par saprātību un izturību. Paldies pašvaldības koordinatorei L. Plavinskai par savlaicīgu atbalstu projekta realizēšanā!

Tas ne vienmēr būs viegli, bet izstarosim mieru un saskaņu ik vārdā, ko sakām otram. Vairosim labas domas un iedvesmosim paši sevi!

 

04.01.2021.

Direktora vietniece: O. Ivanova

 

 

Projekts turpināsies!

    2020./2021.m.g. mūsu skola turpina piedalīties Eiropas Sociālā fonda projektā "PuMPuRS" ar mērķi: palīdzēt skolēniem, kuriem ir grūtības mācību satura apguvē, saskarsmes problēmas skolā un ģimenē, kā arī ir uzvedības problēmas. Ne visi skolēni prot strādāt patstāvīgi, dažiem ir zems pamatzināšanu līmenis, trūkst mācību motivācijas, ir stundu kavējumi. Bet
skola ir tā vieta, kur mēs cenšamies palīdzēt katram projekta dalībniekam.

    Konsultāciju laikā atbalstu saņems 14 mūsu skolas skolēni (no 6.-11. klasēm). Konsultatīvo atbalstu sniegs 8 priekšmetu skolotāji: vislielākais pedagogu atbalsts  būs konsultācijās  matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā un krievu valodā. Sociālais pedagogs un skolas psihologs palīdzēs uzlabot emocionālo labsajūtu izglītības vidē. Palīdzību sniegs arī klases
audzinātāji un skolas administrācija. Mūsu skolas vecāki atbalsta skolas dalību šajā projektā.                     

    Mācību gada sākumā mēs ceram uz labu sadarbību starp visiem projekta dalībniekiem un plānojam, ka sasniedzamais rezultāts būs zināšanu līmeņa paaugstināšana un savstarpējā saprašanās. Mācīsimies ar prieku! Projekts turpināsies!

07.09.2020.

Direktora vietniece: Olga Ivanova

 

 

Projekts turpinās!

Jau otro gadu mūsu skola turpina piedalīties Eiropas Sociālā fonda projektā "PuMPuRs" - skolēnu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai. Projekta mērķis - palīdzēt mācīties skolēniem, kuriem ir grūtības mācību vielas apguvē.

Šogad projektā strādāja 8 pedagogi un 15 skolēni (no 6. līdz 10. klasei). Skolēni varēja saņemt konsultācijas latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā, matemātikā. Strādājot individuāli ar skolotāju, visiem bija laba iespēja saņemt atbalstu, paskaidrojumus mājas darbu izpildē, arī sagatavoties pārbaudes darbiem. Skolēni saņēma atbalstu ne tikai mācību priekšmetos,
bet arī risināja savas personīgas problēmas uzvedībā, saskarsmē ar vecākiem un vienaudžiem. Skolas psihologs un sociālais pedagogs palīdzēja skolēniem pašvērtējuma paaugstināšanā, sevis izpratnē, uzvedības problēmu risināšanā. Projekts tas ir ne tikai konsultāciju sniegšana, bet pastāvīga sadarbība ar klases audzinātāju, ar skolēna ģimeni, ar skolas administrāciju un
atbalsta personālu.

Mācījās ne tikai skolēni, bet arī pedagogi. Novembrī viņi piedalījās Supervīzijā, kuru organizēja projekta koordinatori, lai palīdzētu skolotajiem īstenot projektu un saņemt vērtīgas zināšanas darbā ar skolēniem.

Lielākā skolēnu daļa pozitīvi vērtē dalību projektā un vēlas turpināt strādāt nākamajā mācību gadā: kas grib, tas spēj mainīt sevi, savu attieksmi pret mācībām, spēj domāt par savu nākotni. Gandrīz visi vecāki atbalsta bērnu dalību projektā, jo projekts palīdz paaugstināt mācīšanās motivāciju, uzlabot skolēna labsajūtu skolā un ģimenē. Ārkārtējās situācijas laikā skolēni mācījās attālināti un arī varēja saņemt konsultācijas projekta ietvaros, lai uzlabotu savus noslēguma rezultātus. Tas ne vienmēr bija viegli, bet mums viss izdevās!

Mācību gada beigās mēs gribam pateikt paldies visiem par sadarbību un izturību. Siltu vasaru, labu atpūtu un veselību. Līdz tikšanos skolā septembrī! Projekts turpināsies!

 

08.06.20.

Direktora vietniece: O.Ivanova

 

 

2019./2020. mācību gadā Daugavpils 17. vidusskola turpina īstenot projektu "PuMPuRS" - atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001. Projekta pasākumi vērsti uz skolēnu skaita mazināšanu, kuri var priekšlaicīgi pārtraukt mācības un neiegūt izglītību, uz atbalstošu un iekļaujošas skolas vidi veidošanu ikvienam skolēnam. Šobrīd projektā ir iesaistījušies 8 skolas pedagogi un 15 skolēni saņem konsultācijas. Konsultatīvais atbalsts, kurš jau tika sniegts mūsu skolēniem, palīdz pārvarēt grūtības matemātikā, latviešu, krievu un angļu valodās, ka arī saņemt psiholoģisko un sociālo atbalstu.    

Šajā mācību gadā projekta ietvaros tiek organizēti kursi: februārī mūsu skolas pedagoģi piedalījās kursos par tēmu "Atbalstoša mācību vide - resurss izglītībā", martā notiek  kursi par  individuālo un grupu konsultēšanu. Pedagogi ir pateicīgi projekta PUMPURS īstenotājiem par iespēju iegūt zināšanas un attīstīt prasmes darbam ar skolēniem. Sniegt  efektīvu atbalstu un veidot sakārtotu, labvēlīgu vidi ir iespējams, tikai sistemātiski sadarbojoties visiem kopā: pedagogiem, klašu audzinātājiem, vecākiem, atbalsta personālam un skolas administrācijai.

16.03.2020.

Mēs esam līdzatbildīgi par cilvēkiem mums blakus.

Daugavpils 17. vidusskola turpina piedalīties Eiropas Sociālā fonda projektā "PuMPuRs"- skolēnu priekšlaicīgas  mācību pārtraukšanas  mazināšanai. Vislielākais pedagogu atbalsts ir sniegts konsultācijās  matemātikā, latviešu valodā , angļu valodā un krievu valodā. Arī visbiežāk izmantotais atbalsta veids ir psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas.

Individuālo atbalstu ārpus mācību stundām saņem skolēni, kuriem ir  risks nepabeigt skolu. Tā ir laba iespēja palīdzēt skolēniem, kuriem ir grūtības mācību satura apguvē, saskarsmē, kā arī ir uzvedības problēmas. Diemžēl dažreiz ir gadījumi, kad bērns ir izsmiets ar klasesbiedriem par neveiksmēm mācībās vai par kaut ko citu. Ir arī skolēni, kas kavē mācību stundas slimības dēļ, iekavētās mācību vielas dēļ skolēniem sākas problēmas mācībās. Ne katram skolēnam ir paveicies sastapties ar pieaugušajiem un klasesbiedriem, kas nav vienaldzīgi un ir gatavi palīdzēt. Dažreiz skolēni nejūtas ģimenē un skolā labi. Bet skola ir tā vieta, kur ikviens skolēns ir pieņemts un atbalstīts.

Mūsu skolotāji atzīst, ka strādājot individuāli, tika sasniegta skolēna un skolotāja labākā savstarpējā komunikācija, sadarbība, kā arī mainās skolēna attieksme pret mācību priekšmetu. Skolotāji uzskata, ka ir ļoti svarīgi savlaicīgi iedrošināt skolēnu, sniegt atbalstu īstajā brīdī. Skolotāju un skolēnu atsauksmes par projektu pārsvarā ir pozitīvas. Bet ne visiem skolēniem ir vienāda attieksme pret projektu. Lielākā skolēnu daļa atbildīgi apmeklē konsultācijas, viņiem patīk individuāli strādāt ar skolotāju. Diemžēl ir arī bērni, kuri vēl nav novērtējuši projekta piedāvātas iespējas. Tomēr lielākā daļa vecāku atbalsta bērnu piedalīšanos projektā, jo uzskata, ka tādā veidā bērnam ir iespēja papildus nodarboties ar skolotāju skolā kā ar privātskolotāju, nemaksājot par to naudu.

Mēs esam līdzatbildīgi par cilvēkiem mums blakus. Mūsu pienākums ir redzēt, dzirdēt un palīdzēt.

17.04.2019.

 

Daugavpils 17. vidusskola sāka strādāt projektā "Pumpurs"

Šajā mācību gadā mūsu skola iesaistījās labā projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Projekta mērķis ir sniegt konsultatīvo atbalstu izglītojamiem, kuri varētu pārtraukt mācības; arī veicināt mācīšanās motivāciju, pilnveidot sadarbību un uzlabot emocionālo labizjūtu izglītības vidē. Priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai ir noteikti savi riski, kas ir sadalīti 4 grupās: tie ir ar mācību darbu saistīti riski, sociālās vides un veselības riski, ekonomiskie riski un ar ģimeni saistīti riski. Mūsu skolā pārsvarā tie ir ar mācību darbu saistīti riski: zema mācību motivācija, mācību parādi, iekavēta mācību satura apguve iepriekšējā mācību gadā, grūtības mācību satura apguvē, uzvedības problēmas u.c. Pašlaik pēc projekta konsultatīvo atbalstu sniedz gan priekšmetu skolotāji, gan klases audzinātāji, gan sociālais pedagogs, gan skolas psihologs, gan skolas administrācija, bet konsultatīvo atbalstu saņem 12 skolēni no 6.-12.klasēm. Jau var pateikt, ka izglītojamie labprāt apmeklē individuālās konsultācijas noteiktā laikā, priecīgi aiziet no konsultācijām ar izpildītiem mājas darbiem un jautā, kad notiks nākamā konsultācija. Ceram, ka sasniedzamais rezultāts būs laba mācību motivācija un sekmīgi vērtējumi.
Mūsu vecāki arī atbalsta mūsu skolas dalību šajā projektā.