Projekts turpinās!

Jau otro gadu mūsu skola turpina piedalīties Eiropas Sociālā fonda projektā "PuMPuRs" - skolēnu priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas mazināšanai. Projekta mērķis - palīdzēt mācīties skolēniem, kuriem ir grūtības mācību vielas apguvē.

Šogad projektā strādāja 8 pedagogi un 15 skolēni (no 6. līdz 10. klasei). Skolēni varēja saņemt konsultācijas latviešu valodā,
angļu valodā, krievu valodā, matemātikā. Strādājot individuāli ar skolotāju, visiem bija laba iespēja saņemt atbalstu,
paskaidrojumus mājas darbu izpildē, arī sagatavoties pārbaudes darbiem. Skolēni saņēma atbalstu ne tikai mācību priekšmetos,
bet arī risināja savas personīgas problēmas uzvedībā, saskarsmē ar vecākiem un vienaudžiem. Skolas psihologs un sociālais
pedagogs palīdzēja skolēniem pašvērtējuma paaugstināšanā, sevis izpratnē, uzvedības problēmu risināšanā. Projekts tas ir ne
tikai konsultāciju sniegšana, bet pastāvīga sadarbība ar klases audzinātāju, ar skolēna ģimeni, ar skolas administrāciju un
atbalsta personālu.

Mācījās ne tikai skolēni, bet arī pedagogi. Novembrī viņi piedalījās Supervīzijā, kuru organizēja projekta koordinatori, lai
palīdzētu skolotajiem īstenot projektu un saņemt vērtīgas zināšanas darbā ar skolēniem.

Lielākā skolēnu daļa pozitīvi vērtē dalību projektā un vēlas turpināt strādāt nākamajā mācību gadā: kas grib, tas spēj mainīt
sevi, savu attieksmi pret mācībām, spēj domāt par savu nākotni. Gandrīz visi vecāki atbalsta bērnu dalību projektā, jo projekts
palīdz paaugstināt mācīšanās motivāciju, uzlabot skolēna labsajūtu skolā un ģimenē. Ārkārtējās situācijas laikā skolēni mācījās
attālināti un arī varēja saņemt konsultācijas projekta ietvaros, lai uzlabotu savus noslēguma rezultātus. Tas ne vienmēr bija viegli,
bet mums viss izdevās!

Mācību gada beigās mēs gribam pateikt paldies visiem par sadarbību un izturību. Siltu vasaru, labu atpūtu un veselību. Līdz
tikšanos skolā septembrī! Projekts turpināsies!

 

08.06.20.                                                                                                                                              Direktora vietniece: O.Ivanova

 

 

2019./2020. mācību gadā Daugavpils 17. vidusskola turpina īstenot projektu "PuMPuRS" - atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001. Projekta pasākumi vērsti uz skolēnu skaita mazināšanu,
kuri var priekšlaicīgi pārtraukt mācības un neiegūt izglītību, uz atbalstošu un iekļaujošas skolas vidi veidošanu ikvienam
skolēnam. Šobrīd projektā ir iesaistījušies 8 skolas pedagogi un 15 skolēni saņem konsultācijas. Konsultatīvais atbalsts,
kurš jau tika sniegts mūsu skolēniem, palīdz pārvarēt grūtības matemātikā, latviešu, krievu un angļu valodās, ka arī saņemt
psiholoģisko un sociālo atbalstu.    

Šajā mācību gadā projekta ietvaros tiek organizēti kursi: februārī mūsu skolas pedagoģi piedalījās kursos par tēmu "Atbalstoša
mācību vide - resurss izglītībā", martā notiek  kursi par  individuālo un grupu konsultēšanu. Pedagogi ir pateicīgi projekta
PUMPURS īstenotājiem par iespēju iegūt zināšanas un attīstīt prasmes darbam ar skolēniem. Sniegt  efektīvu atbalstu un veidot
sakārtotu, labvēlīgu vidi ir iespējams, tikai sistemātiski sadarbojoties visiem kopā: pedagogiem, klašu audzinātājiem, vecākiem,
atbalsta personālam un skolas administrācijai.

16.03.2020.

Mēs esam līdzatbildīgi par cilvēkiem mums blakus.

Daugavpils 17. vidusskola turpina piedalīties Eiropas Sociālā fonda projektā "PuMPuRs"- skolēnu priekšlaicīgas  mācību pārtraukšanas  mazināšanai. Vislielākais pedagogu atbalsts ir sniegts konsultācijās  matemātikā, latviešu valodā , angļu valodā un krievu valodā. Arī visbiežāk izmantotais atbalsta veids ir psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas.

Individuālo atbalstu ārpus mācību stundām saņem skolēni, kuriem ir  risks nepabeigt skolu. Tā ir laba iespēja palīdzēt skolēniem, kuriem ir grūtības mācību satura apguvē, saskarsmē, kā arī ir uzvedības problēmas. Diemžēl dažreiz ir gadījumi, kad bērns ir izsmiets ar klasesbiedriem par neveiksmēm mācībās vai par kaut ko citu. Ir arī skolēni, kas kavē mācību stundas slimības dēļ, iekavētās mācību vielas dēļ skolēniem sākas problēmas mācībās. Ne katram skolēnam ir paveicies sastapties ar pieaugušajiem un klasesbiedriem, kas nav vienaldzīgi un ir gatavi palīdzēt. Dažreiz skolēni nejūtas ģimenē un skolā labi. Bet skola ir tā vieta, kur ikviens skolēns ir pieņemts un atbalstīts.

Mūsu skolotāji atzīst, ka strādājot individuāli, tika sasniegta skolēna un skolotāja labākā savstarpējā komunikācija, sadarbība, kā arī mainās skolēna attieksme pret mācību priekšmetu. Skolotāji uzskata, ka ir ļoti svarīgi savlaicīgi iedrošināt skolēnu, sniegt atbalstu īstajā brīdī. Skolotāju un skolēnu atsauksmes par projektu pārsvarā ir pozitīvas. Bet ne visiem skolēniem ir vienāda attieksme pret projektu. Lielākā skolēnu daļa atbildīgi apmeklē konsultācijas, viņiem patīk individuāli strādāt ar skolotāju. Diemžēl ir arī bērni, kuri vēl nav novērtējuši projekta piedāvātas iespējas. Tomēr lielākā daļa vecāku atbalsta bērnu piedalīšanos projektā, jo uzskata, ka tādā veidā bērnam ir iespēja papildus nodarboties ar skolotāju skolā kā ar privātskolotāju, nemaksājot par to naudu.

Mēs esam līdzatbildīgi par cilvēkiem mums blakus. Mūsu pienākums ir redzēt, dzirdēt un palīdzēt.

17.04.2019.

 

Daugavpils 17. vidusskola sāka strādāt projektā "Pumpurs"

Šajā mācību gadā mūsu skola iesaistījās labā projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai". Projekta mērķis ir sniegt konsultatīvo atbalstu izglītojamiem, kuri varētu pārtraukt
mācības; arī veicināt mācīšanās motivāciju, pilnveidot sadarbību un uzlabot emocionālo labizjūtu izglītības
vidē. Priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai ir noteikti savi riski, kas ir sadalīti 4 grupās: tie ir ar mācību
darbu saistīti riski, sociālās vides un veselības riski, ekonomiskie riski un ar ģimeni saistīti riski. Mūsu
skolā pārsvarā tie ir ar mācību darbu saistīti riski: zema mācību motivācija, mācību parādi, iekavēta
mācību satura apguve iepriekšējā mācību gadā, grūtības mācību satura apguvē, uzvedības problēmas
u.c. Pašlaik pēc projekta konsultatīvo atbalstu sniedz gan priekšmetu skolotāji, gan klases audzinātāji,
gan sociālais pedagogs, gan skolas psihologs, gan skolas administrācija, bet konsultatīvo atbalstu saņem
12 skolēni no 6.-12.klasēm. Jau var pateikt, ka izglītojamie labprāt apmeklē individuālās konsultācijas
noteiktā laikā, priecīgi aiziet no konsultācijām ar izpildītiem mājas darbiem un jautā, kad notiks nākamā
konsultācija. Ceram, ka sasniedzamais rezultāts būs laba mācību motivācija un sekmīgi vērtējumi.
Mūsu vecāki arī atbalsta mūsu skolas dalību šajā projektā.