Mēs esam līdzatbildīgi par cilvēkiem mums blakus.

Daugavpils 17. vidusskola turpina piedalīties Eiropas Sociālā fonda projektā "PuMPuRs"- skolēnu priekšlaicīgas  mācību pārtraukšanas  mazināšanai. Vislielākais pedagogu atbalsts ir sniegts konsultācijās  matemātikā, latviešu valodā , angļu valodā un krievu valodā. Arī visbiežāk izmantotais atbalsta veids ir psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas.

Individuālo atbalstu ārpus mācību stundām saņem skolēni, kuriem ir  risks nepabeigt skolu. Tā ir laba iespēja palīdzēt skolēniem, kuriem ir grūtības mācību satura apguvē, saskarsmē, kā arī ir uzvedības problēmas. Diemžēl dažreiz ir gadījumi, kad bērns ir izsmiets ar klasesbiedriem par neveiksmēm mācībās vai par kaut ko citu. Ir arī skolēni, kas kavē mācību stundas slimības dēļ, iekavētās mācību vielas dēļ skolēniem sākas problēmas mācībās. Ne katram skolēnam ir paveicies sastapties ar pieaugušajiem un klasesbiedriem, kas nav vienaldzīgi un ir gatavi palīdzēt. Dažreiz skolēni nejūtas ģimenē un skolā labi. Bet skola ir tā vieta, kur ikviens skolēns ir pieņemts un atbalstīts.

Mūsu skolotāji atzīst, ka strādājot individuāli, tika sasniegta skolēna un skolotāja labākā savstarpējā komunikācija, sadarbība, kā arī mainās skolēna attieksme pret mācību priekšmetu. Skolotāji uzskata, ka ir ļoti svarīgi savlaicīgi iedrošināt skolēnu, sniegt atbalstu īstajā brīdī. Skolotāju un skolēnu atsauksmes par projektu pārsvarā ir pozitīvas. Bet ne visiem skolēniem ir vienāda attieksme pret projektu. Lielākā skolēnu daļa atbildīgi apmeklē konsultācijas, viņiem patīk individuāli strādāt ar skolotāju. Diemžēl ir arī bērni, kuri vēl nav novērtējuši projekta piedāvātas iespējas. Tomēr lielākā daļa vecāku atbalsta bērnu piedalīšanos projektā, jo uzskata, ka tādā veidā bērnam ir iespēja papildus nodarboties ar skolotāju skolā kā ar privātskolotāju, nemaksājot par to naudu.

Mēs esam līdzatbildīgi par cilvēkiem mums blakus. Mūsu pienākums ir redzēt, dzirdēt un palīdzēt.

17.04.2019.

 

Daugavpils 17. vidusskola sāka strādāt projektā "Pumpurs"

Šajā mācību gadā mūsu skola iesaistījās labā projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai". Projekta mērķis ir sniegt konsultatīvo atbalstu izglītojamiem, kuri varētu pārtraukt
mācības; arī veicināt mācīšanās motivāciju, pilnveidot sadarbību un uzlabot emocionālo labizjūtu izglītības
vidē. Priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai ir noteikti savi riski, kas ir sadalīti 4 grupās: tie ir ar mācību
darbu saistīti riski, sociālās vides un veselības riski, ekonomiskie riski un ar ģimeni saistīti riski. Mūsu
skolā pārsvarā tie ir ar mācību darbu saistīti riski: zema mācību motivācija, mācību parādi, iekavēta
mācību satura apguve iepriekšējā mācību gadā, grūtības mācību satura apguvē, uzvedības problēmas
u.c. Pašlaik pēc projekta konsultatīvo atbalstu sniedz gan priekšmetu skolotāji, gan klases audzinātāji,
gan sociālais pedagogs, gan skolas psihologs, gan skolas administrācija, bet konsultatīvo atbalstu saņem
12 skolēni no 6.-12.klasēm. Jau var pateikt, ka izglītojamie labprāt apmeklē individuālās konsultācijas
noteiktā laikā, priecīgi aiziet no konsultācijām ar izpildītiem mājas darbiem un jautā, kad notiks nākamā
konsultācija. Ceram, ka sasniedzamais rezultāts būs laba mācību motivācija un sekmīgi vērtējumi.
Mūsu vecāki arī atbalsta mūsu skolas dalību šajā projektā.