Izglītības iestādes padomes reglaments.

Pedagoģiskās padomes reglaments.

Skolēnu parlamenta reglaments.

Metodiskās padomes reglaments.

Metodisko komisiju reglaments.

Skolas bibliotēkas reglaments.

Pagarinātās darba dienas grupas reglaments.