Daugavpils pilsētas 17. vidusskolas. Iekšējās kārtības noteikumi. (Grozījumi skolas iekšējās kārtības noteikumos no 1.09.2020. uz COVID-19 laiku)

Grozījumi 01.09.2017. skolas iekšējas kārtības noteikumiem 05.01.2022.

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē.

Kārtība, kādā veidā izglītojamie iesniedz sūdzību un skola nosaka izskatīšanas kārtību.

Daugavpils pilsētas 17. vidusskolas. Materiālās stimulēšanas kārtība.

Daugavpils pilsētas 17. vidusskolas sporta laukuma izmantošanas kārtība.

Daugavpils pilsētas 17. vidusskolas. Kārtība darbam ar topošajiem pirmklasniekiem.

Daugavpils pilsētas 17. vidusskolas. E-klases lietošanas kārtība.

Daugavpils pilsētas 17. vidusskolas. (Grozījumi) E-klases lietošanas kārtība.

Kārtība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību.

Daugavpils 17. vidusskolas informācijas tehnoloģiju drošības kartība.

Daugavpils pilsētas 17. vidusskolas. Saimniecības un remonta materiālu izlietošanas kārtība.

Daugavpils pilsētas 17. vidusskolas. Preču un pakalpojumu iepirkuma kārtība.

Daugavpils 17. vidusskolas automašīnas izmantošanas kārtība.

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas.

Kārtība, kā organizēt darbu ar neklātienes programmas nodaļas izglītojamajiem, kuri iegūst izglītību, izmantojot apmācību ar tālmācības elementiem.

Kārtība, kādā organizējama projektu nedēļa

Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo.

Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtība

Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība

Daugavpils 17. vidusskolas privātuma politika

Daugavpils 17. vidusskolas pašnovērtēšanas procesa organizēšanas kārtība.

Daugavpils 17. vidusskolas pedagogu stundu savstarpējās vērošanas kārtība.

Daugavpils 17. vidusskolas izglītojamo uzņemšanas noteikumi 10.-12. klasē 2021./2022. mācību gadā.

Paaugstinātas pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība.

Darba kārtības noteikumi

Iekšējā trauksmes celšanas kārtība

Kārtība izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-I9 infekcijas izplatību izglītības iestādē. 2020./2021.m.g.

Daugavpils 17.vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.

Grozījumi Daugavpils 17.vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā.

Daugavpils 17. vidusskolas TERMOKAMERU IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA

Daugavpils 17. vidusskolas Individuālo konsultāciju nodrošināšanas kārtība