Erasmus+ programma

Projekta "Jauna skola - digitāla skola"

("The quality and internationally competitive education" Nr.2018-1-LV01-KA101-046756)

apraksts

Projekta pieteijs        

Daugavpils 17. vidusskola

Projekta ilgums

No 2018. gada 03. septembra līdz 2020. gada 02. martam (18 mēneši)

Projekta mērķis

Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1), mācību mobilitāte skolu sektorā. Projekta mērķi ir:

- Izstrādāt skolas digitalizācijas projektu un veidot jaunas pieejas skolu modernizācijā

- Pilnveidot skolēnu vērtēšanu izmantojot digitālos rīkus un labas prakses piemērus

- Mūsdienīgas mācību stundas veidošana izmantojot radošus digitālas spēles elementus

- Radošu spēju attīstīšana paaugstinot angļu valodas zināšanas, darbā daudzveidīgos apstākļos izmantojot daudzveidīgus kultūras modeļus.

 

Projekta apraksts

Mācību kursi ir balstīti galvenokārt uz praktisku iemaņu un zināšanu apguvi, izmantojot interaktīvu komunikatīvo pieeju un pieredzes apmaiņu starp dalībniekiem no vairākām valstīm.

Projektā ir paredzēts apmeklēt apmācību programmas un realizēt mācību vizītes.

Kursā "Kā digitalizēt skolu un veidot jaunas pieejas skolu modernizācijā" ir plānots iepazīties ar labas digitalizētas skolas piemēri, E-grāmatu veidošana, planšetu pielietošana mācību stundās un projektu darbā, Web 2.0 izmantošana. Kursā "E- vērtēšana un vērtēšanas digitālie rīki", digitālo rīku pielietošana praksē, e-testu dizains ar TAO programmu rīkiem, labas prakses piemēri skolās un vietējo skolu apmeklēšana. Kursā "Spēles elementi mācību stundā radošu digitālu spēles elementi" radošu digitālu spēles elementu un spēļu radīšana un labās prakses piemēri un to praktiska izmantošana gan skolā, gan ārpus tās. Kursā " Mācīšanas māksla" ir plānots pilnveidot un attīstīt pašu pasniedzēju radošas spējas , ka arī paaugstināt angļu valodas zināšanas gan lietišķā , gan neformālā līmenī, kā arī attīstīt sapratni par grūtībām darbā daudzveidības apstākļos, par uzvedību, ietekmēt ar dažādiem kultūras modeļiem.

 

Projekta izmaksas

ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts: - projekta kopējais finansējums - 10819,00 EUR

- Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums 25% apmērā - 2163.80 EUR, kas tiks atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2018.gadā.

 

Projekta mērķa grupa

Daugavpils 17. vidusskolas četri skolotāji

 

Projekta aktivitātes

Projektā ir paredzēts apgūt četras apmācību programmas:

"Kā digitalizēt skolu un veidot jaunas pieejas skolu modernizācijā",

"E - vērtēšana un vērtēšanas digitālie rīki",

"Spēles elementi mācību stundā radošu digitālu spēles elementi",

"Mācīšanas māksla".

Kursi notiks Spānijā, Itālijā, Igaunijā un Portugālē.

 

Kontaktinforcija: Marina Pučka, Daugavpils 17. vidusskolas karjeras konsultante bioloģijas skolotāja

marina_puchka@inbox.lv

mob. +371 27018935

 

Back

Par izmaiņām projektā Nr. 2018-1-LV01-KA101-046756

Valsts izglītības attīstības aģentūra   saskaņoja kursu maiņu Itālijā, Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta Nr. 2018-1-LV01-KA101-046756, kas norisināsies no 2019. gada 4. augusta līdz 2019. gada 10. augustam.

  Back

Erasmus+ (KA1) Portugāle, Madeira (Funšala) 17.02-23.03.2019.g.

Daugavpils 17. vidusskolas projekta "Jauna skola - digitāla skola" Nr. 2018-1-LV01-KA-101-046756  ietvaros skolas skolotājs Jānis Punculis apguva vienas nedēļas InterEducation apmācības kursu: "eAssessment. Assessment of/orlearning with digital tools" profesionālās pilnveides kursu, kurš tika realizēts Portugāle (Funšala) No 17.03 līdz 23.03.2019. g. Erasmus+ KA1 projekta ietvaros.

Kursa aktivitātes paredzēja informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences pilnveidi.

Mācību mobilitātē piedalījās 21 dalībnieki no 7 valstīm: Latvijas, Polijas, Slovēnija, Beļģija, Spānija, Francija un Bulgārijas.

Visas kursa aktivitātes notika saskaņā ar kursa programmu: Mobilitātes noslēgumā tika saņemts sertifikāts: "eAssessment. Assessment of/orlearning with digital tools" par dalību apmācības programmā 50 stundu apjomā.

Šis kurss bija ļoti aktuāls, jo tehnoloģiju straujā attīstība nosaka nepieciešamību nepārtraukti attīstīt skolotāju informācijas komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk - IKT) zināšanas un prasmes. Apmācības kurss atbilst skolas prioritātēm - sniegt skolēniem nepieciešamās IKT prasmes, kas ir aktuālas starptautiski konkurētspējīgā, uz zināšanām balstītā sabiedrībā.

Digitālie rīki uzlabo mācību procesa darbu ar izglītojamajiem. Digitālā vērtēšana ļauj vērtētu izglītojamos mācību procesā un iegūt atgriezenisko saikni mācību procesā pārejot uz kompetenču izglītību.

Jauniegūtā pieredze Eiropas mobilitātē un sadarbības aktivitātēs papildinās Daugavpils 17.vidusskolas līdzšinējo darbošanos ar vērtīgu pieredzi un tiks izmantota un integrēta nākotnes skolas stratēģiskajos plānos, lai nodrošinātu mūsdienīgu un uz kompetencēm balstītu izglītību.

Daugavpils 17.vidusskolas projektu: "Jauna skola-diģitāla skola" (projekta finansējuma līgums Nr. 2018-1-LV01-KA-101-046756) līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 17.vidusskolas vēstures skolotājs Jānis Punculis

  Back

Erasmus+ (KA1) Tallinā (Igaunija) 17.03-23.03.2019.g.

Daugavpils 17. vidusskolas projekta "Jauna skola-digitāla skola" Nr. 2018-1-LV01-KA-101-046756 ietvaros skolas skolotāja Marina Pučka apguva vienas nedēļas Inter Education apmācības kursu "GAME BASED LEARNING AND GAMIFICATION EUNEOS COURSE PROGRAMM", kurš tika realizēts Tallinnā (Igaunija) No 17.03 līdz 23.03.2019.g. Erasmus+ K1 projekta ietvaros. 17. martā Martin Sillaots uzaicināja skolotājus uz mācību priekšmetu GBL&Gamification EUNEOS. Projektā piedalījās 30 dalībniekus no Latvijas, Turcijas,
Francijas, Grieķijas, Slovākijas, Spānijas un Maltas.

Visas kursa aktivitātes notika saskaņā ar kursa programmu: Mobilitātes noslēgumā tika saņemts sertifikāts: "e-Assessment. Assessment of/for learning with digital tools" par dalību apmācības programmā 50 stundu apjomā.

Projekta ietvaros tika apmeklēts kurss "Game-Based learning and Gamification." Kursa aktivitātes paredzēja informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences pilnveidi.

Tika apgūtas situāciju modelēšanas, aktīva piedalīšana teatrālajos uzvedumos, runas izteiksmes, ķermeņa valoda, kas tiks ieviestas iegūtas prasmes savā darbā.

Projektā laikā tika paaugstinātas pedagoģiskas kompetences, kas palīdz būt gataviem pārmaiņām ko nesīs skolu reforma Skola 2030.

Iegūtās zināšanas par IT tehnoloģiju iespējām, kas ļaus pilnvērtīgāk izmantot pedagogu ikdienā pilnveidojot iemaņas un uzlabos darbā sasniedzamos rezultātus.

Jaunās tehnoloģijas, e-vērtēšana un stundu darba formas organizācija ļaus skolēniem daudzpusīgāk izpausties un pedagogiem būs vieglāk novērtēt sasniegumus.

Apmācības kurss atbilst skolas prioritātēm - sniegt skolēniem nepieciešamās IKT prasmes, kas ir aktuālas starptautiski konkurētspējīgā, uz zināšanām balstītā sabiedrībā. Kursā "Game-Based learning and Gamification" "Spēles elementi mācību stundā radošu digitālu spēles elementi" radošu digitālu spēles elementu un spēļu radīšana un labās prakses piemēri un to praktiska izmantošana gan skolā, gan ārpus tās.

Kursā tika atklātas jaunas emocijas, idejas un priekšstati, kuri kļūs par svarīgu etapu skolas attīstības ceļā.

Daugavpils 17.vidusskolas projektu: "Jauna skola-digitāla skola" (projekta finansējuma līgums Nr. 2018-1-LV01-KA-101-046756) līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 17.vidusskolas skolotāja Marina Pučka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back

Projekta "Jauna skola-digitāla skola" mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam Erasmus+ (KA1) Spānija (Tenerife) 11.01-19.01.2019.g.

Daugavpils 17. vidusskolas projekta "Jauna skola-digitāla skola" Nr. 2018-1-LV01-KA-101-046756 ietvaros skolas direktors Ivars Šķinčs apguva vienas nedēļas Inter Education apmācības kursu "IKT iemaņas pasniedzējiem" profesionālās pilnveides kursu, kurš tika realizēts Spānijā (Tenerife) No 11.01 līdz 19.01.2019. g. Erasmus+ KA101 projekta ietvaros.

Kursa aktivitātes paredzēja informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences pilnveidi.

Mācību mobilitātē piedalījās 28 dalībnieki no 9 valstīm: Latvijas, Vācijas, Polijas, Horvātijas, Ungārijas, Lietuvas, Zviedrijas, Portugāles un Bulgārijas.

Visas kursa aktivitātes notika saskaņā ar kursa programmu: Mobilitātes noslēgumā tika saņemts sertifikāts: "Digital turn. How to make your school more digital" par dalību apmācības programmā 50 stundu apjomā.

Šis kurss bija ļoti aktuāls, jo tehnoloģiju straujā attīstība nosaka nepieciešamību nepārtraukti attīstīt skolotāju informācijas komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk-IKT) zināšanas un prasmes. Apmācības kurss atbilst skolas prioritātēm - sniegt skolēniem nepieciešamās IKT prasmes, kas ir aktuālas starptautiski konkurētspējīgā, uz zināšanām balstītā sabiedrībā.

Jauniegūtā pieredze Eiropas mobilitātē un sadarbības aktivitātēs papildinās Daugavpils 17. vidusskolas līdzšinējo darbošanos ar vērtīgu pieredzi un tiks izmantota un integrēta nākotnes skolas stratēģiskajos plānos, lai nodrošinātu mūsdienīgu un uz kompetencēm balstītu izglītību.

Daugavpils 17.vidusskolas projektu: "Jauna skola-diģitāla skola" (projekta finansējuma līgums Nr. 2018-1-LV01-KA-101-046756) līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Materiālu sagatavoja I. Šķinčs.

 

 

 

 

 

 

Back

Daugavpils 17. vidusskola ir izstrādājusi un realizē projektu: "Jauna skola-digitāla skola" (projekta finansējuma līgums Nr. 2018-1-LV01-KA-101-046756) līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus- programma, un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.

No 17. marta līdz 23. martam es piedalījos Portugālē, Madeirā, Madeira Institute for Interactive Technology (M-ITI) Euneos apmācības kursos "eAssessment: assessment of/for learning with digital" Projekta ietvaros tika apmeklēti kursi "Interaktīvu pašnovērtēšanas uzdevumu izstrāde", "Sadarbība un personiskās mācīšanās vides izveide", "Datorizētās novērtēšanas pamati". Tika  apgūtas dažādas mācību platformas, interaktīvie un digitālie rīki, vērtēšana un vērtēšanas rīki un mācību programmu vides.

Iegūtās zināšanas par IT tehnoloģiju iespējām, kas ļaus pilnvērtīgāk izmantot pedagogu ikdienā pilnveidojot iemaņas un uzlabos darbā sasniedzamos rezultātus.

Apmācības kursu "eAssessment: assessment of/for learning with digital tools" E-vērtēšana, mācīšanās un vērtēšanas rīki, ļaus pārnest labās prakses piemērus un tos praktiski izmantot gan skolā, gan ārpus tās.

 

 

 

 

Back

Erasmus+ (KA1) Itālijā, Palermo (Santa Flavia) 04.08-10.08.2019.g.

Daugavpils 17. vidusskolas projekta "Jauna skola - digitāla skola" Nr. 2018-1-LV01-KA-101-046756 ietvaros skolas skolotāja Jekaterīna Šimane apguva vienas nedēļas profesionālās pilnveides kursu "Soft Skills and Emotional Intelligence for teachers and education staff", kurš tika realizēts Itālijā (Santa Flavia) no 04.08 līdz 10.08.2019. g. Erasmus+ KA1 projekta ietvaros.

Kursu laikā apgūtas dažādas komandas darbu, vadību, krīzes un konfliktu pārvaldību un publisku runu stratēģijas.

Šī strukturētā kursa mērķis ir dot iespēju dalībniekiem uzlabot tādas prasmes ka komandas darbs, darbs daudzkultūru vidē, vadība, krīzes un konfliktu pārvaldība, publiska runāšana un saziņa. Kurss ir pieredzēts skolotajiem, pasniedzējiem, direktoriem un citiem izglītības sfēras darbiniekiem. Kursa galamērķis ir attīstīt un uzlabot saziņas iemaņas labākai Eiropas izglītības sistēmas saprašanai un pieredzes apmaiņai.

Mācību mobilitātē piedalījās 8 dalībnieki no 7 valstīm: Latvijas, Polijas, Somijas, Horvātijas un Spānijas.

Mobilitātes noslēgumā tika saņemts sertifikāts: "Soft Skills and Emotional Intelligence for teachers and education staff" par dalību apmācības programmā 35 stundu apjomā.

Iegūtās zināšanas un prasmes ļaus efektīvāk organizēt skolotāju un skolēnu sadarbību, vadīt projektus un veiksmīgāk piesaistīt starptautiskus projektus turpmāk.

Informāciju sagatavoja: Daugavpils 17.vidusskolas angļu valodas skolotāja Jekaterīna Šimane

 

 

 

 

 

 

Back