Par skolu. 

Skolā mācās - 674 skolēni:

dienas nodaļā - 312 skolēni;

vakara nodaļā - 362 skolēni.

 Skolā strādā - 53 skolotāji, no tiem 40 maģistri, psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, karjeras konsultants kā arī 23 tehniskie darbinieki, tai skaitā apsardzes dienesta darbinieks. 

 

Skolā aprīkoti:

 

                     Mācību darbs.

 

Skolā piedāvā un īsteno šādas licencētas izglītības programmas:

Saskaņā ar izglītības programmām skolā izglītības process notiek krievu, latviešu valodā un bilingvāli.

Pamatskolā mācību priekšmetu lielākā daļa notiek bilingvāli, vidusskolā saskaņā ar Izglītības likuma prasībām 60% mācību stundu priekšmētos notiek latviešu valodā.

Skolai ir tiesības izsniegt apliecības par vispārējo pamatizglītību un atestātus par vispārējo vidējo izglītību.

Izglītojamajiem ir iespēja pilnveidot savas zināšanas fakultatīvajās nodarbībās.

Katru gadu skolēni piedalās pilsētas un valsts olimpiādēs un iegūst godalgotas vietas.

 

Skolas tradīcijas

      Interešu izglītība

     Skolas dalība projektos

Katru gadu skola piedalās valsts un Eiropas projektos. Tas ļāva organizēt skolēnu drošības sistēmu skolā: